Tereny zieleni w strukturze funkcjonalno-przestrzennej Śródki w Poznaniu – Magdalena Filipiak

6 stycznia 2014 Uwolnij dyplom

centrum kultury śródka front

Autor: Magdalena Filipiak
Temat: Tereny zieleni w strukturze funkcjonalno-przestrzennej Śródki w Poznaniu
Kierunek: Architektura krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Promotor: dr Karol Mrozik
Rok obrony: październik 2013

Krajobraz miejski to skomplikowana struktura przestrzenna podlegająca ciągłym przekształceniom. Ważnym komponentem odpowiedzialnym za jego integrację jest zieleń miejska, która zasługuje na szczególną uwagę. W powiazaniu z krajobrazem zabudowanym tworzy miejsce egzystencji, pracy oraz wypoczynku jego mieszkańców.

W ostatnich latach zaznacza się zainteresowanie rozwijaniem i tworzeniem przestrzeni publicznych położonych w centrach dużych miast. Coraz większą uwagę zwraca się również na zagadnienie rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich. Powstające projekty rewitalizacji dzielnic śródmiejskich mają na celu ożywienie i poprawę życia publicznego mieszkańców w zamierającej części tkanki miejskiej. Wiąże się to z podniesieniem jakości życia i odtworzeniem więzi społecznych wśród jego mieszkańców, wykorzystując potencjał danej przestrzeni publicznej.

Niniejszą pracę poświęcono zagadnieniu prawidłowego kreowania przestrzeni publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wartości terenów zieleni. Na przykładzie rewitalizowanej obecnie dzielnicy miasta Poznania – Śródki ukazano problematykę aranżacji przestrzeni publicznych w miastach. Projektowana przestrzeń Śródki oparta jest na dwóch osiach: ul. Ostrówek – ul. Śródka oraz ul. Bydgoska. Kulminacyjnym punktem obu osi jest główne wnętrze urbanistyczne omawianej dzielnicy – ulica Rynek Śródecki z kościołem św. Małgorzaty, na której skupiono główną uwagę projektową. W pracy podjęto także tematykę reorganizacji zaniedbanych podwórek wewnątrz zabytkowej zabudowy mieszkaniowej.

Wszystkie przeprowadzone działania przedstawiają w jaki sposób zieleń może wpłynąć na jakość życia i odbiór przestrzeni miejskiej zarówno przez jego mieszkańców, jak i użytkowników przestrzeni.

centrum kultury Śródka ogródek

nowy Rynek Śródecki

mapa Œródka