List otwarty w sprawie ustawy krajobrazowej

17 marca 2015 Nasze działania

sejm2

Członkowie i Członkinie sejmowych Komisji Infrastruktury,
Komisji Kultury i Środków Przekazu,
Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

List otwarty
dot. druku sejmowego nr 1525

W związku z sejmowymi pracami nad rozpatrzeniem przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (druk nr 1525) wyrażamy zdecydowane poparcie dla zawartych w prezydenckim projekcie propozycji zmian prawnych, umożliwiających regulację zasad umieszczania i kształtowania form reklamy zewnętrznej oraz skuteczną tych zasad egzekucję.

Jako inicjatorzy kampanii społecznej Wysoka Izbo! Posprzątaj reklamy! musimy jednak wyrazić rozczarowanie dotychczasowymi rezultatami prac podkomisji. Wprowadzone przez podkomisję zmiany w tekście projektu ustawy krajobrazowej budzą w nas zaniepokojenie z powodu drastycznego ograniczenia możliwości stosowania i egzekwowania prawnych regulacji funkcjonowania reklamy zewnętrznej.

Od czerwca 2014 roku – wraz z rzeszą plastyków miejskich, konserwatorów i prezydentów miast –apelowaliśmy do posłów i posłanek, by przywrócili planowaniu przestrzennemu należną mu rangę jako narzędziu „tworzenia przyjaznych, otwartych i estetycznych przestrzeni publicznych, których reklama jest dopełnieniem, a nie treścią”, w interesie całego społeczeństwa i tworzonego przezeń demokratycznego państwa prawa. Wskazywaliśmy na niepozostawiające żadnych wątpliwości masowe poparcie społeczne dla zaprowadzenia i zabezpieczenia ładu krajobrazowego. Zwracaliśmy uwagę na palącą potrzebę wzmocnienia prawnych zdolności gmin do uchwalania zasad polityki reklamowej, wprowadzenia narzędzi skutecznej egzekucji prawa w zakresie lokalizacji reklam, ograniczenia możliwości umieszczania reklam poza obszarem zabudowanym i nakładania opłat racjonalizujących obecność reklamy w przestrzeni publicznej. Dotychczasowe rezultaty prac podkomisji każą nam ponowić ten apel, ponieważ stwarzają ryzyko, że ustawa krajobrazowa w znikomym stopniu przyczyni się do poprawy ładu przestrzennego, zwłaszcza w kwestii reklamy zewnętrznej.

Do niniejszego listu załączamy szczegółową listę uwag dotyczących zapisów wprowadzonych do projektu oraz zaleceń poprawek w tekście ustawy krajobrazowej. Propozycje te – przygotowane w oparciu o opinie Naczelnika Wydziału Estetyki m.st. Warszawy, Wojciecha Wagnera oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, Pawła Łukaszewskiego – są o tyle cenne, że wypływają z ich doświadczenia w praktykowaniu istniejących zapisów.

Przyjęcie ustawy w obecnej wersji oznaczać będzie, że w praktyce gminy dostaną wysoce ograniczone narzędzia regulacji reklamy zewnętrznej, a sposoby egzekucji tych regulacji będą znikome – zwłaszcza w przypadku reklam wielkoformatowych, ocenianych najbardziej krytycznie przez społeczeństwo Polski. Jesteśmy zawiedzeni faktem, że podkomisja zaprosiła do opiniowania zapisów ustawy jedynie organizacje branży reklamowej, a nie zwróciła się z taką propozycją do strony społecznej, reprezentowanej przez szereg grup i organizacji pozarządowych. Tym silniej apelujemy o wprowadzenie poprawek do obecnej wersji projektu ustawy. Nie chcemy dalszego trwania chaosu przestrzennego i konieczności powrotu do prac nad ustawą krajobrazową w niedalekiej przyszłości. Uniknijmy tego błędu – wypracujmy całościowe, koherentne i dalekowzroczne rozwiązanie!

Z poważaniem,
koordynatorzy akcji „Wysoka Izbo – posprzątaj reklamy!”

Paweł Głogowski (Ulepsz Poznań)
Daniel Stelmasiewicz (Forum Rozwoju Lublina)
Aleksandra Stępień (Miasto Moje A w Nim)