Zagospodarowania terenu północnej części Ostrowa Tumskiego – Roman Kaczmarek

14 lipca 2015 Uwolnij dyplom

warta

Autor: Roman Kaczmarek
Kierunek: Gospodarka Przestrzenna | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Rok obrony: 2013
Promotor: dr inż. Karol Mrozik

W strukturze miejskiej, tereny znajdujące się w sąsiedztwie rzeki to jedne z najatrakcyjniejszych obszarów miasta. Niestety, obszary te często są zaniedbane i zdegradowane, a narastające problemy wynikające z niskiej jakości przestrzeni i słabego stanu zagospodarowania uniemożliwiają odpowiednie wykorzystanie potencjału tych terenów. Dlatego ważne jest żeby na tego typu obszarach dążyć do stworzenia nowej jakości przestrzeni poprzez jej wielofunkcyjne wykorzystanie i zagospodarowanie. Przedmiotem analiz niniejszej pracy jest północny rejon wyspy Ostrowa Tumskiego w Poznaniu.

Celem pracy inżynierskiej było stworzenie projektu urbanistycznego dla północnego rejonu wyspy Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Opracowanie koncepcji zostało poprzedzone analizami uwarunkowań, takimi jak analizy przestrzenne, formalno – prawne, przyrodnicze, społeczne i techniczno – urbanistyczne. Założenia koncepcji dostosowano do polityki przestrzennej miasta opisanej w Studium oraz kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju. Efektem jest stworzenie koncepcji przekształcenia terenu z uwzględnieniem funkcji usługowych i mieszkaniowych przy wprowadzeniu nowych rozwiązań komunikacyjnych. terenu.

PRZECZYTAJ PEŁNĄ WERSJĘ PRACY

poster 1 poster 2 A2+