Arka – projekt zespołu mieszkalnego na terenach zagrożonych powodzią – Katarzyna Janicka

26 października 2013 Uwolnij dyplom

kj_6

Autor: Katarzyna Janicka
Temat: Arka – projekt zespołu mieszkalnego na terenach zagrożonych powodzią
Kierunek: Architektura | Politechnika Poznańska
Promotor: dr inż. arch. Waldemar Szeszuła
Rok: 2013

Celem projektu jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni, która w interesujący i bezpieczny sposób połączy zabudowę z rzeką i krajobrazem. Wykorzystując zabudowę mieszkaniową i tereny rekreacyjne, obszary Ostrowa Tumskiego zyskają na wartości. Ważne jest wyeksponowanie walorów jakie niesie ze sobą rzeka, tak aby wnieść nową jakość w przestrzeń zurbanizowaną i mieszkalną w Poznaniu.

Uwzględniając kontekst, główne wymagania funkcjonalne oraz zmienność poziomów Warty, projekt przedstawia wizje funkcjonowania osiedla, sposobu formowania zabudowy i przestrzeni publicznych.

W kwestii bezpieczeństwa przeciwpowodziowego problemem jest ciągłe uszczelnianie gruntów poprzez rozrastające się tereny zabudowane. Najlepszą ochroną przed zagrożeniami nie są piętrzące się wały przeciwpowodziowe lecz zapewnienie przestrzeni, gdzie rzeka może swobodnie przepływać. W tym celu, założeniem projektowym jest zaplanowanie systemu kanałów, zielonych stref, które przy podniesionym poziomie Warty wypełniałyby się wodą. Oprócz właściwości retencyjnych, takie strefy zalewowe są również elementem atrakcyjnym dla mieszkańców. Podczas niskiego poziomu Warty będą one obszarami otwartymi z miejscem na rekreację i wypoczynek. Wraz z podnoszącym się poziomem wody, kanały te stopniowo wypełniają się wodą tworząc siatkę cieków wodnych. Dzięki zmienności poziomu Warty funkcjonowanie i przeznaczenie takich obszarów również byłoby zmienne, co stanowi o atrakcyjności i wielofunkcyjności terenu opracowania.

Projekt zakłada stworzenie czytelnej i spójnej tkanki urbanistycznej. W jej ramach powstają różne typy zabudowy mieszkaniowej, przestrzenie publiczne i rekreacyjne, tereny otwarte oraz punkty widokowe, tak aby osiedle nie było tylko „sypialnią” anonimowych mieszkańców lecz obszarem, które umożliwia i daje miejsce do spotkań, wypoczynku oraz zabaw, w pięknym otoczeniu Warty.

kj_5

kj_1

kj_2

kj_3